Το ξένοιαστο Μελίσσι

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Προσωπικού

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Προσωπικού

Η εταιρεία ΤΟ ΞΕΓΝΟΙΑΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΙ ΕΠΕ έχει την υποχρέωση να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των κατασκηνωτών της, καθώς και κάθε άλλου προσώπου για το οποίο επεξεργάζεται πληροφορίες, και να διαφυλάσσει το απόρρητο των επικοινωνιών στο βαθµό που αυτό εξαρτάται από τα πληροφοριακά της συστήματα.

Το έντυπο αυτό καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο η Εταιρεία και το προσωπικό της επιτυγχάνουν την τήρηση αυτών των υποχρεώσεων.

Το αντικείμενο της πολιτικής εμπιστευτικότητας-εχεμύθειας του προσωπικού της εταιρείας  ΤΟ ΞΕΓΝΟΙΑΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΙ ΕΠΕ  είναι:

  • Οποιαδήποτε γνώμη, πληροφορία, εκτίμηση ή συμβουλή είτε επίσημη είτε ανεπίσημη η οποία θα δοθεί στον εργαζόμενο από την εταιρεία ΤΟ ΞΕΓΝΟΙΑΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΙ ΕΠΕ σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων του και αφορούν προσωπικά δεδομένα είναι εμπιστευτικά και ο εργαζόμενος υποχρεούται να μην τα ανακοινώνει σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας, εκτός αν η ανακοίνωση θεωρηθεί και συνομολογηθεί ως αναγκαία  για την ορθή και αποτελεσματική υλοποίηση της συμμόρφωσης,
  • Η εταιρεία ΤΟ ΞΕΓΝΟΙΑΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΙ ΕΠΕ κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα παντός έντυπου υλικού που θα παραδοθεί στον εργαζόμενο και μόνο η εταιρεία έχει το δικαίωμα επεξεργασίας του σε κάθε περίπτωση
  • Ο εργαζόμενος δεσμεύεται να μην επεξεργαστεί, διανείμει και διαθέσει σε τρίτους το έντυπο υλικό που θα του παραδοθεί προς κάθε χρήση.
  • Ο εργαζόμενος δεσμεύεται να μην προβεί σε λήψη και ανάρτηση φωτογραφιών ή video που να περιέχει προσωπικά δεδομένα των κατασκηνωτών σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ή άλλο έντυπο μέσο.

Η πολιτική αυτή είναι υποχρεωτική και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του Συστήματος για Προστασία και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζεται και όλοι όσοι εργάζονται στην Εταιρεία ΤΟ ΞΕΓΝΟΙΑΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΙ ΕΠΕ έχουν την υποχρέωση στην τήρηση και υιοθέτηση αυτής.